YGS-LYS Hazırlık Genleşme Konusu Test-1


YGS-LYS Genleşme Test-1

Tebrikler - YGS-LYS Genleşme Test-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-1Birbirinden ayrılmayacak şekilde perçinlenmiş X ve Y metal şeritlerinin ortam sıcaklığı azaltıldığında serbest ucunun hareketi için verilen; 

I. X in uzama katsayısı Y den büyük ise 1 oku yönünde hareket eder
II. X in uzama katsayısı Y den küçük ise 3 oku yönünde hareket eder
III. X in uzama katsayısı Y ye eşit ise 2 oku yönünde hareket eder. 

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Uzama katsayısı büyük olan soğutulduğunda daha fazla küçüleceğinden kendi tarafına büker. (I ve II doğru) Uzama katsayıları eşit ise bükülme olmaz (III doğru)
Soru 2

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-2Eşit uzunluktaki K, L, M metal çubukları orta noktalarından, şekildeki konumda bir tahtaya çivileniyor. T1 sıcaklığındaki çubuklar T2 sıcaklığına kadar ısıtıldığında K ile L arasındaki aralık, L ile M arasındakinden daha küçük oluyor. Buna göre;
I. K nın uzama katsayısı L ninkinden küçüktür.
II. L nin uzama katsayısı M ninkinden küçüktür.
III. M nin uzama katsayısı K nınkinden küçüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
YÖNLENDİRME: K ile L nin genleşmesi L ile M nin genleşmesinden daha büyük olmuş , buradan , K+L > L+M olur.
Soru 3

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-3Düzgün ve türdeş P levhasında şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde bir boşluk oluşturulmuştur. Boşluğun T1 sıcaklığındaki boyutları X ve Y dir. Levha T2 sıcaklığına kadar ısıtıldığında X ve Y boyutları için ne söylenebilir?

A
X azalır, Y azalır
B
X azalır, Y artar
C
X artar, Y artar
D
X artar, Y değişmez
E
X azalır, Y değişmez
3 numaralı soru için açıklama 
Bilgi: Genleşme her yöne ve orantılıdır. Bir cismin tüm ayrıtları büyür
Soru 4

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-4

K ve L metal çubukları arasındaki P cisminin görünümü şekildeki gibidir. Sıcaklık artırıldığında ısıca yalıtkan P dişlisi ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre, 

I. K nin uzama katsayısı L ninkinden büyüktür.
II. L nin uzama katsayısı K ninkinden büyüktür.
III. K nin uzama katsayısı L ninkine eşittir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Ok yönünde dönebilmesi için L nin daha fazla uzaması gerekir. P dişlisini döndüren K ve L metallerinin uzunlukları kırmızıya boyanmıştır. L nin ilk boyunun büyük olması genleşme katsayısı küçük olsa yada eşit olsa bile daha fazla uzamış olabilmesine neden olabilir genleşme katsayısı büyük olması zaten daha fazla uzamasına neden olur hepsi doğru olabilir.
Soru 5

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-5Şekildeki sistemde Kve L metal çubuklarının genleşme katsayıları sırasıyla αK ve αL dir. Sıcaklık artırıldığında bilyenin hareketi ile ilgili;
I. 1 yönünde giderse, αKL
II. 2 yönünde giderse, αKL
III. hareket etmezse, αKL
verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 6

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-6

Farklı metallerden yapılmış, iç yarıçapı R olan K halkasıyla, L küresi aynı sıcaklıktadır.
K nın yapıldığı metalin genleşme katsayısı L ninkinden daha fazla olduğuna göre;

I. K ve L nin sıcaklığını eşit artırma,
II. K ve L ye eşit ısı verme,
III. Yalnız L nin sıcaklığını artırma,

işlemlerinden hangileri yapılırsa L küresi K halkasından geçebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-7Uzama katsayıları birbirinden farklı olan X, Y, Z metal çubuklarının, T sıcaklığındaki boyları birbirine eşittir. Bu çubukların aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa çubukların görünümü şekildeki gibi olabilir?

A
Z yi T sıcaklığında tutarken, X ve Yyi soğutma
B
Z yi T sıcaklığında tutarken, X i ısıtma ,Y yi soğutma
C
Z yi T sıcaklığında tutarken, X ve Y yi soğutma
D
X i T sıcaklığında tutarken, Z ve Y yi soğutma
E
Y yi T sıcaklığında tutarken, X ve Z yi ısıtma
7 numaralı soru için açıklama 
ÇÖZÜM: Z yi sabit tutarken, X ve Y yi soğutursak genleşme katsayıları farklı olduğundan farklı kısalırlar.
Soru 8

Bir T sıcaklığında aynı boyda olan X, Y, Z çubuklarının zama katsayıları sırasıyla 2a, a, a dır. Çubukların sıcaklıkları Δt değiştiğinde, boyları LX, LY, LZ oluyor. LX<LY< LZ olduğuna göre, çubuklara aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmıştır?

A
X ısıtma, Y ısıtma ve Z soğutma
B
X ısıtma, Y soğutma ve Z soğutma
C
X ısıtma, Y soğutma ve Z ısıtma
D
X soğutma, Y soğutma ve Z ısıtma
E
X soğutma, Y ısıtma ve Z soğutma
8 numaralı soru için açıklama 
YÖNLENDİRME: DL= Lo a Dt formülünü kullanınız
Soru 9

T sıcalığındaki boyları LX, LY, LZ olan X, Y, Z metal çubuklarının uzama katsayıları sırasıyla a, 2a, 2a dır. Çubuklardan X ve Y ΔT kadat ısıtılıp, Z de ΔT kadar soğutulduğunda boyları eşit oluyor.
Buna göre, X, Y, Z çubuklarının T1 sıcaklığındaki LX, LY, LZ boyları arasındaki ilişki nasıldır?

A
LX=LY= LZ
B
LX
C
LX
D
LY
E
LZ
9 numaralı soru için açıklama 
DL= Lo a Dt formülünü kullanınız
Soru 10

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-10Şekildeki homojen O merkezli dairesel levha ısıtıldığında α,θ, ϒ açılarının hangileri değişmez?

A
Yalnız α
B
Yalnız θ
C
Yalnız ϒ
D
α ve θ
E
α,θ ve ϒ
Soru 11

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-11Duvarlar arasında bulunan metal levha ısıtıldığında x ve y uzunlukları nasıl değişir?

A
X artar, Y azalır
B
X azalır, Y artar
C
X artar, Y artar
D
X azalır, Y azalır
E
X değişmez, Y değişmez
Soru 12

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-12İnce iki metal şerit arasındaki mesafe l, boyları ise 3d dir. Şeritler K ve M kısmında sabitlenip, sıcaklık Δt kadar artırılırsa mesafe l1, L ve M kısmından sabitlenip sıcaklık Δt kadar arttırılırsa l2 ve L ve N kısmından sabitlenip Δt kadar arttırılırsa l3 oluyor. Şeritler aynı maddeden yapıldıklarına göre l1, l2, l3 arası ilişki nasıldır?

A
l1 > l2 > l3
B
l2 > l1 = l3
C
l2 > l1 > l3
D
l1 > l2 = l3
E
l3 > l1 > l2
Soru 13

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-13Şekildeki düzenekte ısıca yalıtılmış iplerle asılmış düzgün ve türdeş metal çubuk dengededir. Ortam sıcaklığı artırıldığında, 

I. Bilye 1 yönünde hareket eder.
II. Bilye 2 yönünde hareket eder.
III. İp gerilmeleri artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-14Şekildeki düzenekte x ve y dişlileri ısıca yalıtkandır. K, L, M dişli metal çubukları ise şekildeki gibi taban ve tavana sabitlenmişlerdir. Ortam sıcaklığı artırıldığında, dişliler aynı yönde döndüğüne göre,

I. K nin uzama katsayısı
L ninkinden büyüktür.
II. L nin uzama katsayısı M ninkinden küçüktür.
III. M nin uzama katsayısı K ninkinden büyüktür. 

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-15K, L, M metal çubuklarından oluşan düzenek şekildeki gibidir. Ortam sıcaklığı artırıldığında K en kısa olup, L ve m arasındaki boy farkı değişmediğine göre, uzama katsayıları λK, λL, λM arası ilişki nasıl olabilir?

A
λK > λL > λM
B
λL > λM > λK
C
λK > λM > λL
D
λL > λK > λM
E
λL = λM > λK
Soru 16

(2008 ÖSS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-16T0 sıcaklığında, boyları birbirine eşit olan ince K, L, M metal çubukları şekildeki gibi birleştirilerek eşit boylu X, Y çubukları elde ediliyor. X, Y çubukları T sıcaklığına kadar ısıtıldığında boyları yine birbirine eşit oluyor.
Buna göre, K, L, M çubuklarının sırasıyla αK , αL , αM uzama katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
αK < αL < αM
B
αK < αM < αL
C
αL < αM < αK
D
αL < αK < αM
E
αM < αL < αK
Soru 17

(2010 YGS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Genleşme Test1-17

Farklı metallerden yapılmış, iç yarıçapı R olan düzgün, türdeş K halkası ile R yarıçaplı, türdeş L küresi aynı sıcaklıktadır. K’nin yapıldığı metalin boyca uzama kat sayısı 4λ, L’nin yapıldığı metalinki de λ olduğuna göre,
I. K’yi ve L’yi ΔT kadar ısıtma,
II. K’yi ve L’yi ΔT kadar soğutma,
III. yalnız K’yi ΔT kadar ısıtma
işlemlerinden hangileri yapılırsa L küresi K halkasının içinden geçer?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ya da III
E
II ya da III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

FİZİK DERSİ YGS-LYS HAZIRLIK

MADDE VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ

GENLEŞME 1. TESTi

Bir önceki videolu ekol hoca ders anlatımımız olan Fizik Vektörler Test -1 başlıklı dersimize de bakmanızı öneririz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*