YGS-LYS Elektrostatik (Yük ve Yüklenme) Test-1


YGS-LYS Hazırlık Elektrostatik Test-1

Tebrikler - YGS-LYS Hazırlık Elektrostatik Test-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özdeş ve iketken X, Y, Z kürelerinden, X in elektrik yükü -3q, Y nin ki +5q dur.Üç küre aynı anda birbirlerine dokundurulup ayrıldıklarında herbirinin yükü +3q oluyor. Buna göre, Z nin başlangıçtaki yükü nedir?

A
8q
B
7q
C
6q
D
5q
E
4q
1 numaralı soru için açıklama 
Konu Bilgisi: Dokunma ile elektriklenmede: 1) Cisimler özdeşse yük toplamı eşit miktarda paylaştırılır. 2) Cisimler özdeş değilse sonuçta kapasitesi büyük olanın yükü daha büyük olur. 3) Cisimler aynı işaretli olurlar. Yani +, - yada nötr olurlar. Çözüm: Dokunma ile elektriklenmede, cisimler özdeşse yük toplamı eşit miktarda paylaştırılır. Soruda üç özdeş ( birbirinin aynısı ) küreden bahsediliyor. Öncesi: -3q +5q Qz Sonrası: +3q +3q +3q Qöncesi=Qsonrası olacağından, (-3q+5q+Qz=+3q+3q+3q ) +2q+Qz=+9q, Buradan ; Qz=+7q bulunur
Soru 2

İletken X küresi +, iletken Y ve Z küresi de - elektrikle yüklüdür. Bu kürelerden önce X ve Y sonra Y ve Z birbirine dokundurulup ayrıldığında yeni elektrik yüklerinin işareti için, 

I. X ile Y +, Z ise - elektrikle yüklüdür.
II. Her üçüde nötrdür.
III. X, + elektrikle , Y ve Z - elektrikle yüklüdür. 

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3

İletken X ve Z küresi +, iletken Y küresi - elektrikle yüklüdür. Bu kürelerden önce X ve Y sonra X ve Z birbirine dokundurulup ayrıldığında yeni elektrik yüklerinin işareti için, 

I. Her üçüde + yüklüdür.
II. Her üçüde nötrdür.
III. X ,- elektrikle , Y ve Z + elektrikle yüklüdür.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

İpek iplikle asılmış nötr metal küre şekil I deki gibi + elektikle yüklü levhaya etki mesafesine getirilmiş tutulmaktadır. Buna göre, küre serbest bırakıldığında şekil ıı deki I, II, III konumlarından hangilerini alabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Konu Bilgisi: İletken cisimler aynı cins yükle yüklü iseler birbirini iter zıt cins yükle yüklü iseler birbirini çekerler. Ayrıca yüklü cisimler nötr (Yüksüz) cisimleri çekerler. Çözüm: Soruda metal küre artı yüklü levha tarafından çekilir. Çekilince yakınlaşır. ( I olabilir ) Kürenin levhaya oldukça yakın olması durumunda levha tarafından kendisine çekilir ve dokunabilir.. Dokunursa artı yüklenerek levha tarafından itilir. ( III olabilir ) ( II olamaz )
Soru 5

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-5

 

 

 

 

 

Yüklü ve yük miktarları farklı K, L, M noktasal yüklerinden K ve L sabit tutulmaktadır. Buna göre, m serbest bırakıldığında kesikli oklarla gösterilen I, II, III ve IV yollarından hangilerini izleyebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve IV
E
III ve IV
5 numaralı soru için açıklama 
M ye etkiyen bileşke kuvvet renkli okların arasında olmalıdır. (I ve IV olamaz) Yük miktarları eşit olmadığından bileşke renkli okların tam ortasında olamaz. (II olamaz)
Soru 6

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-6

 

 

 

 

 

Sürtünmesiz yatay düzlemde K, L, M küreleri şekildeki konumda tutulmaktadır. K küresi bırakıldığında hareket etmediğine göre, 

I. K nin yükü M nin kinden büyüktür.
II. K nin yükü L nin kinden büyüktür.
III. M nin yükü L nin kinden büyüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-7

 

 

 

 

 

 

 

Yükleri şekildeki gibi verilen K, L, M özdeş elektroskoplarının yaprakları arasındaki açılar anahtarlar aynı anda kapatıldığında nasıl değişir?

A
K nin ki azalır, L nin ki azalır, M nin ki azalır
B
K nin ki artar, L nin ki azalır, M nin ki azalır
C
K nin ki artar, L nin ki artar, M nin ki artar
D
K nin ki azalır, L nin ki artar, M nin ki artar
E
K nin ki azalır, L nin ki azalır, M nin ki artar
7 numaralı soru için açıklama 
Elektroskop cisimlerin yüklü olup olmadıklarını yüklüyseler hangi cins yükle yüklü olduklarını anlamaya yarayan cihazdır. Herhangi bir dokundurma olayında eğer elektroskobun yükü azalırsa yaprakları arasındaki açıklıklar azalır, eğer yükü artarsa yaprakları arasındaki açıklıklar artar. Öncesi : -6q +2q +7q Sonrası: +q +q +q K nin -6q yük miktarı +q yük miktarı olmuştur. ( Elektrostatikte -6q ve +q yük miktarından büyüktür) Buna göre, hepsinin yük miktarı azalmıştır. Yapraklar arası açılar azalır.
Soru 8

Elektrik yüklü, özdeş iki elektroskopun topuzları birbirine dokundurulduğunda, yapraklar arasındaki açıklığın tamamen kapanması için, elektroskopların yüklerine ilişkin gerekli ve yeterli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkisinin de aynı büyüklükte ve zıt işaretli olması
B
İkisinin de aynı büyüklükte ve aynı işaretli olması
C
İkisinin de aynı büyüklükte olması
D
İkisinin de eksi işaretli olması
E
İkisinin de artı işaretli olması
Soru 9

Özdeş K ve L elektroskopları elektrik yüklüdür ve her ikisininde yaprakları arasındaki açı a dır. K nin topuzu, L ninkine dokundurulup ayrıldığında yapraklarının arasındaki açılar değişiyor.
Buna göre, K ve L elektroskoplarının yaprakları arasındaki açıların yeni değerleri için ne söylenebilir? 

A
K ninki sıfır, L ninki α dan küçüktür.
B
K ninki sıfır, L ninki α dan büyüktür.
C
Her ikisi de sıfırdır.
D
Her ikisininki de α dan büyüktür.
E
K ninki α dan küçük, L ninki α dan büyüktür.
Soru 10

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-10

 

 

 

 

 

Özdeş K, L, M kürelerinin yükleri qK, –Q ve sıfırdır. K önce M ye dokunup sonra L ye dokunursa nötr oluyor. Buna göre K nin başlangıçtaki yükü qK kaç Q dur?

A
-4
B
-2
C
0
D
2
E
4
Soru 11

+q yüklü bir elektroskoba –q yüklü bir cisim yaklaşırken ve dokunduğunda elektroskobun yaprakları için ne söylenebilir?

A
Yaklaşırken daha açılır, dokunduğunda tam kapanır
B
Yaklaşırken biraz kapanır, dokunduğunda tam kapanır
C
Yaklaşırken daha da açılır, dokunduğunda daha da açılır
D
Yaklaşırken tam kapanır, dokunduğunda daha da açılır
E
Yaklaşırken tam kapanır, dokunduğunda biraz kapanır
Soru 12

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-12 

 

 

 

 

 

X, Y ve Z küreleri +q ile yüklüdür. Kürelerin denge durumu şekildeki gibi ise, 

I. qZ artırılırsa 
II. qX artırılırsa
III. qY azaltılırsa

verilenlerden hangileri yapılırsa θ açısı artar?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13

İletken K, L, M küreleri elektrik yüklüdür. Bu küreler aynı anda birbirine dokundurulup ayrılıyor. Buna göre, kürelerin son yükleriyle ilgili verilen, 

I. K ve L pozitif, M nötr
II. K ile L zıt, K ile M aynı yüklü
III. K, L ve M nötr

yargılardan hangileri doğru olabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 14

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangi anahtarlar ayrı ayrı kapatılırsa elektroskobun yaprakları arasındaki θ açısı, yük dengesi sağlandıktan sonra değişmez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 15

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-15

 

 

 

 

 

X, Y, Z, T noktalarında pozitif yüklü cisimler bulunmaktadır. O noktasındaki elektron serbest bırakıldığında X'e doğru hareket ediyorsa, 

I. Y ve T nin elektrik yükü eşittir.
II. Z nin yükü X inkinden fazladır.
III. Z nin yükü X inkinden azdır. 

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 16

(2006 ÖSS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-16

Şekildeki özdeş K, L elektroskoplarından K artı (+), L eksi (−) elektrikle yüklenmiştir. K nin yaprakları arasındaki θK açısı, L nin yaprakları arasındaki θL açısından küçüktür. Elektroskopların topuzları birbirine dokundurulup ayrıldığında, her ikisinin de yaprakları arasındaki açı θ oluyor. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?

A
θ = θK
B
θ = θL
C
θ >θK
D
θ < θK
E
θ < θL
Soru 17

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-17Elektrik yükü +q olan şekildeki elektroskobun yaprakları açıktır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa elektroskobun yaprakları tümüyle kapanır?

A
Elektroskobun topuzuna -q yüklü iletken bir küreyi yaklaştırma
B
Elektroskobun topuzuna +q yüklü iletken bir küreyi yaklaştırma
C
Elektroskobun topuzuna+2q yüklü iletken bir küreyi yaklaştırma
D
Elektroskobun topuzuna -q yüklü iletken bir küreyi dokundurma
E
Elektroskobun topuzuna +q yüklü iletken bir küreyi dokundurma
Soru 18

(2011 YGS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrostatik-Test1-18Şekildeki özdeş K ve L elektroskoplarından K’de -6q, L’de de +2q elektrik yükü varken yapraklar arasındaki açıların büyüklüğü sırasıyla θK ve θL oluyor. Elektroskopların topuzları iletken bir telle birleştirildiğinde her ikisinin de yaprakları arasındaki açıların büyüklüğü θ oluyor. Buna göre, θK, θL ve q arasındaki ilişki nedir? (Şekilde ölçekli çizilmemiştir.)

A
θL < θ < θK
B
θ < θL < θK
C
θL = θ < θK
D
θK= θL < θ
E
θK =θL = θ
Soru 19

(2013 YGS)

Elektrik yüklü, özdeş iki elektroskopun topuzları birbirine iletken bir telle bağlanıp elektriksel denge sağlandığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez?

A
Birinin yaprakları arasındaki açı artarken diğerininki değişmez.
B
Birinin yaprakları arasındaki açı artarken diğerininki azalır.
C
Birinin yaprakları arasındaki açı azalırken diğerininki değişmez.
D
Her ikisinin de yaprakları arasındaki açı azalır.
E
Her ikisinin de yaprakları arasındaki açı değişmez.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

FİZİK DERSİ YGS-LYS HAZIRLIK

ELEKTRİK VE ÖZELLİKLERİ

ELEKTROSTATİK (YÜK VE YÜKLENME) 1. TESTi

DİKKAT: WEB SİTEMİZDEKİ BİLGİLER KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ HİÇ BİR MECRADA BASIMI YAPILAMAZ VE YAYINLANAMAZ 

 

Bir önceki videolu ekol hoca ders anlatımımız olan Fizik Vektörler Test -1 başlıklı dersimize de bakmanızı öneririz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*